Tehnoülevaatusest

Tehnoülevaatusest

Tehnoülevaatus on sõiduki kohustuslik tehnoseisundi kontroll. Sõltuvalt sõiduki kategooriast ja vanusest on kohustus esitada sõiduk tehnoülevaatusele 6 kuu kuni 2-aastase intervalliga.

Eestis osutavad tehnoülevaatusteenust Maanteeametiga halduslepingut omavad eraõiguslikud äriühingud, kes on tunnistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt pädevaiks mõõtjaiks.

Pikaliiva Grupp OÜ osutab tehnoülevaatusteenust alates 2004. aastast, pakume teenust järgmistele sõidukitele:

 • sõiduauto (M1 kategooria)
 • buss (M2 kategooria)
 • kaubik ja väikeveok (N1 kategooria)
 • mootorratas (L3e, L4e ja L5e kategooria)
 • haagis (O1 ja O2 kategooria)
 • ATV ja traktor (L7, T5, T, R ja LM kategooria)

Sõiduautode ja kaubikute tehnoülevaatusele esitamine toimub sõiduki registreerimismärgi viimase numbri alusel alljärgnevalt:

Mootorrattad, bussid, haagised ning traktorid tuleb tehnoülevaatusele esitada vastavalt eelnevalt teostatud tehnoülevaatusele, sõltuvalt kategooriast ja vanusest, 6 kuu kuni 2aastase intervalliga.

Tehnoülevaatusele tulles tuleb sõiduki kasutajal esitada ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistus
 • sõiduki esitaja isikut tõendav dokument
 • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
 • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus

Lisaks tasub tehnoülevaatusele tulles vaadata üle sõiduki lisavarustuse (tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad, vajadusel autoapteek) olemasolu ning hoida mootor töösoe. Soovi korral on võimalik pisemad puudused kõrvaldada kohapeal.

Täiendavat infot tehnoülevaatuse ning sõiduki tehnonõuete kohta leiate järgmistest õigusaktidest:

Liiklusseadus – Riigikogu

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord – MKM 18.07.2011 määrus nr 77

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele – MKM 13.06.2011 määrus nr 42

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord – MKM 03.07.2014 määrus nr 49

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule – SIM 30.08.2010 määrus nr 39

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine – SOM 13.12.1999 määrus nr 82

Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord – VV 16.06.11 määrus nr 77

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord – MKM 08.06.2011 määrus nr 39

Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel – MKM 02.11.2006 määrus nr 88

Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele – MKM 27.06.2011 määrus nr 54

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele – MKM 21.06.2011 määrus nr 50

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded – MKM 28.06.2011 määrus nr 49

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/40/EÜ, mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta – 06.05.2009