Tehnoülevaatusest

Tehnoülevaatusest

Tehnoülevaatus on sõiduki kohustuslik tehnoseisundi kontroll, mille eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.

Eestis osutavad tehnoülevaatusteenust Maanteeametiga halduslepingut omavad eraõiguslikud äriühingud, kes on tunnistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt pädevaiks mõõtjaiks.

Pikaliiva Grupp OÜ osutab tehnoülevaatusteenust alates 2004. aastast, pakume teenust järgmistele sõidukitele:

 • sõiduauto (M1 kategooria)
 • buss (M2 kategooria)
 • kaubik ja väikeveok (N1 kategooria)
 • mootorratas (L3e, L4e ja L5e kategooria)
 • haagis (O1 ja O2 kategooria)
 • ATV ja traktor (L7, T5, T, R ja LM kategooria)

Tehnoülevaatusele esitamise tähtajad

Sõltuvalt sõiduki kategooriast ja vanusest on kohustus esitada sõiduk korralisele tehnoülevaatusele 6 kuu kuni 2-aastase intervalliga (esmaregistreeritud sõidukid kuni 4aastase intervalliga). Tehnoülevaatusele esitamise tähtaeg määratakse kuu täpsusega. Ülevaade sõidukite tehnoülevaatusele esitamise tähtaegadest on toodud alljärgnevas tabelis:

 • Vanasõiduk esitatakse korralisele tehnoülevaatusele hiljemalt 4 aasta (48 kuu) möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest tehnoülevaatusest.
 • Eriliigilisele tehnoülevaatusele esitatakse sõiduk enne selle kasutuselevõttu eriliigilise sõidukina (takso ja taksoveol kasutatav sõiduk, alarm- ja õppesõiduk) ja hiljemalt aasta (12 kuu) möödumisel viimasest eriliigilisest tehnoülevaatusest. Eriliigiline tehnoülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise tehnoülevaatusega.
 • Sõiduki esitamisel korralisele tehnoülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud tehnoülevaatuse tähtaega, loetakse see korralisele tehnoülevaatusele esitatuks määratud tähtajal. Sõidukile varem määratud korralisele tehnoülevaatusele esitamise kuu ei muutu ka juhul, kui sõiduk esitatakse korralisele tehnoülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast tehnoülevaatuse lõppemist.

Tehnoülevaatuse kehtivust saab kontrollida siit!

Tehnoülevaatusel vajalikud dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistus
 • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus

Lisaks tasub tehnoülevaatusele tulles vaadata üle sõiduki lisavarustuse (tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad, vajadusel autoapteek) olemasolu ning hoida mootor töösoe.

Sõiduk ei läbi tehnoülevaatust, kui sellel esineb oluline või ohtlik rike (puudus).

 • Olulise rikke või puuduse esinemisel võib sõidukit liikluses kasutada 30-60 päeva (sõltuvalt sõiduki tehnoülevaatusele esitamise ajast), eeltoodud tähtaja möödumisel tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele. Liikluses osaledes peab juht sõitma ettevaatlikult, arvestades rikke või puuduse iseloomu.
 • Ohtliku rikke või puuduse esinemisel on sõiduki liikluses kasutamine keelatud kuni rikke või puuduse kõrvaldamiseni. Pärast ohtliku rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, erandkorras on sellisel juhul lubatud sõita ettevaatlikult, ohu iseloomu arvestades, üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, tehnoülevaatusele, Maanteeameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Kui sõidukil esineb üksikuid (erinevates sõlmedes ja valdkondades) väheolulisi rikkeid või puuduseid, siis see ei takista tehnoülevaatuse läbimist. Soovi korral on võimalik pisemad puudused kõrvaldada meie teeninduspunktis kohapeal.

Täiendavat infot tehnoülevaatuse ning sõiduki tehnonõuete kohta leiate järgmistest õigusaktidest:

Liiklusseadus – Riigikogu

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord – MKM 18.07.2011 määrus nr 77

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele – MKM 13.06.2011 määrus nr 42

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord – MKM 03.07.2014 määrus nr 49

Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule – SIM 30.08.2010 määrus nr 39

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine – SOM 13.12.1999 määrus nr 82

Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord – VV 16.06.11 määrus nr 77

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord – MKM 08.06.2011 määrus nr 39

Ühistranspordiseadus – Riigikogu 18.02.2015

Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele – MKM 27.06.2011 määrus nr 54

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele – MKM 21.06.2011 määrus nr 50

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded – MKM 28.06.2011 määrus nr 49

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/40/EÜ, mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta – 06.05.2009